ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ

ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ವಾಙ್ಮಯದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥ 'ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ'.
ಇದು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ, ಜತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಥೆ. ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮಸ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ನಿರ್ಣಯ. ಇಂಥಹ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥದ ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಓದುಗರ ಮುಂದಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಜಯಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು:

Friday, February 22, 2019

Mahabharata Tatparya Nirnaya Kannada 12.04-12.07


ವಿನಾsಪರಾಧಂ ನ ತತೋ ಗರೀಯಸೋ ನ ಮಾತುಲೋ ವಧ್ಯತಾಮೇತಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ।
ಲೋಕಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಮಾನನುವರ್ತ್ತತೋsತಃ ಪಿತ್ರೋರ್ವಿರೋಧಾರ್ತ್ಥಮುವಾಚ ವಾಯುಃ ॥೧೧.೦೪   

ಮೃತ್ಯುಸ್ತವಾಸ್ಯಾ ಭವಿತಾsಷ್ಟಮಃ ಸುತೋ ಮೂಢೇತಿ ಚೋಕ್ತೋ ಜಗೃಹೇ ಕೃಪಾಣಮ್ । 
ಪುತ್ರಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಸ್ಯ ಚ ಶೂರಸೂನುರ್ವಿಮೋಚ್ಯ ತಾಂ ತತ್ಸಹಿತೋ ಗೃಹಂ ಯಯೌ॥೧೨.೫    

ಲೋಕಧರ್ಮದಂತೆ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾದವರೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಸೋದರಮಾವನು ವಧಾರ್ಹನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಸ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ  ಲೋಕದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗಲಿರುವ ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿಯನ್ನು  ಕಂಸ ವಿರೋಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:   ‘ಎಲೋ ಮೂಢನೇ, ದೇವಕಿಯ  ಎಂಟನೆಯ ಮಗನು ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಕಂಸನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ವಸುದೇವನಾದರೋ, ಕಂಸನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, (ಮುಂದೆ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ)  ದೇವಕಿಯನ್ನು (ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ)  ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ಅವಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. 

ಷಟ್ ಕನ್ಯಕಾಶ್ಚಾವರಜಾ ಗೃಹೀತಾಸ್ತೇನೈವ ತಾಭಿಶ್ಚ ಮುಮೋದ ಶೂರಜಃ ।
ಬಾಹ್ಲೀಕಪುತ್ರೀ ಚ ಪುರಾ ಗೃಹೀತಾ ಪುರಾsಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಸುರಭಿಸ್ತು ರೋಹಿಣೀ ॥೧೧.೦೬॥       

ದೇವಕಿಯ ಆರುಜನ ತಂಗಿಯಂದಿರು ವಸುದೇವನಿಂದಲೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡಾ ವಸುದೇವನು ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು. ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಗೋಮಾತೆ ಸುರಭಿಯಾಗಿದ್ದಳೋ ಅವಳೇ ಬಾಹ್ಲೀಕರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಆರು ಮಂದಿ ತಂಗಿಯರನ್ನು  ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

[ಷಟ್ ಕನ್ಯಕಾಶ್ಚಾವರಜಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ(೯.೧೯.೨೩-೨೪) ಹೇಳುವಂತೆ: ತೇಷಾಂ ಸ್ವಸಾರಃ ಸಪ್ತಾsಸನ್ ಧೃತದೇವಾದಯೋ ನೃಪ ಶಾನ್ತಿದೇವೋಪದೇವಾ ಚ ಶ್ರೀದೇವಾ ದೇವರಕ್ಷಿತಾ ಸಹದೇವಾ ದೇವಕೀ ಚ ವಾಸುದೇವ ಉವಾಹ ತಾಃ’. ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆರು ಜನ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಗಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಕೀಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ‘ಅವರಜಾ’ (ಆದಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು)ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಜ್ಯೇಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಗಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಕೀ, ಸಹದೇವಾ, ದೇವರಕ್ಷಿತಾ, ಶ್ರೀದೇವಾ, ಉಪದೇವಾ, ಶಾನ್ತಿದೇವಾ ಮತ್ತು  ದೃತದೇವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು). ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹರಿವಂಶಪರ್ವದಲ್ಲಿ(೩೭.೨೯) ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ದೇವಕೀ  ಶಾನ್ತಿದೇವಾ ಚ ಸುದೇವಾ ದೇವರಕ್ಷಿತಾ ವೃಕದೇವ್ಯುಪದೇವಿ ಚ ಸುನಾಮ್ನೀ ಚೈವ ಸಪ್ತಮೀ’. ಬ್ರಾಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲೂ(೧೨.೩೭)  ದೇವಕಿಯ ಆರುಜನ ತಂಗಿಯಂದಿರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ‘ಸಹದೇವಾ ಶಾನ್ತಿದೇವಾ ಶ್ರೀದೇವೀ ದೇವರಕ್ಷಿತಾ ವೃಕದೇವ್ಯುಪದೇವೀ  ಚ ದೇವಕೀ ಚೈವ ಸಪ್ತಮೀ’].   

ರಾಜ್ಞಶ್ಚ ಕಾಶಿಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸ ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರಕಧರ್ಮ್ಮತೋsವಹತ್ ।
ಕನ್ಯಾಂ ತಥಾ ಕರವೀರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಮೇಣ ತೇನೈವ ದಿತಿಂ ಧನುಂ ಪುರಾ ॥೧೧.೦೭॥

ಮೊದಲು ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರಕಧರ್ಮ್ಮದಂತೆ ದಿತಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿರುವ  ಕಾಶಿದೇಶದ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಧನುವಿನ ಅವತಾರವಾಗಿರುವ  ಕರವೀರರಾಜನ[1] ಮಗಳನ್ನು ವಸುದೇವ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ.


[1] ಈಗಿನ ಗೋವಾದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೊಲ್ಲ್ಹಾಪುರ 

Wednesday, February 20, 2019

Mahabharata Tatparya Nirnaya Kannada 12.01-12.03


೧೨. ಪಾಣ್ಡವೋತ್ಪತ್ತಿಃ


 ಓಂ ॥
ಬಭೂವ ಗನ್ಧರ್ವಮುನಿಸ್ತು ದೇವಕಃ ಸ ಆಸ ಸೇವಾರ್ತ್ಥಮಥಾsಹುಕಾದ್ಧರೇಃ ।
ಸ ಉಗ್ರಸೇನಾವರಜಸ್ತಥೈವ ನಾಮಾಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದಜನಿ ಸ್ಮ ದೇವಕೀ ॥೧೨.೦೧॥

ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿನವನಿದ್ದ. ಆ ದೇವಕನು ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆಹುಕನಾಮಕನಾದ ಯಾದವನಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ (ದೇವಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ) ಹುಟ್ಟಿದ. ಆ ದೇವಕನಿಂದ ದೇವಕಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಳು.

ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಯಾಃ ಕಾಶ್ಯಪಸ್ಯೈವ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂ ತು ತಾಮಾಹುಕ ಆತ್ಮಪುತ್ರೀಮ್ ।
ಚಕಾರ ತಸ್ಮಾದ್ಧಿ ಪಿತೃಷ್ವಸಾ ಸಾ ಸ್ವಸಾ ಚ ಕಂಸಸ್ಯ ಬಭೂವ ದೇವಕೀ ॥೧೨.೦೨॥

ಯಾರುಯಾರು ಕಾಶ್ಯಪ ಮುನಿಯ ಹೆಂಡಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ದೇವಕಿಯ ತಂಗಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ದೇವಕಿಯನ್ನು ಆಹುಕನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ(ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ). ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಕಿಯು ಕಂಸನಿಗೆ ಅತ್ತೆಯೂ, ತಂಗಿಯೂ ಆದಳು.
[ಈ ಮೇಲಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ  ವಿರೋಧ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ರೈಷ ದೇವಕೀ ಯಾ ತೇ ಮಧುರಾಯಾಂ ಪಿತೃಷ್ವಸಾ ಅಸ್ಯಾ ಗರ್ಭsಷ್ಟಮಃ ಕಂಸ ಸ ತೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ’ (ವಿಷ್ಣುಪರ್ವ ೧.೧೬)  ನಿನ್ನ(ಕಂಸನ) ಆತ್ತೆಯಾದ ದೇವಕಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಮಗು ನಿನಗೆ(ಕಂಸನಿಗೆ) ಮರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಿತೃಷ್ವಸಃ ಕೃತೋ ಯತ್ನಸ್ತವ ತವಗರ್ಭಾ ಹತಾ ಮಯಾ’(೪.೫೦). ಅತ್ತೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಗಳನ್ನೂ ನಾನು ನಾಶಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕಂಸ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು  ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಕಂಸನ ತಂಗಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟು: ದೇವಕಿಯ ತಂದೆ ದೇವಕ ಆಹುಕನ ಮಗ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಕಿ ಆಹುಕನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಆದರೆ ದೇವಕಿಯನ್ನು  ಆಹುಕ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೇ ತಂಗಿಯಾದಳು. ಇದರಿಂದ ಕಂಸನಿಗೆ ಆಕೆ ಅತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಕಂಸನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಸನಿಗೆ ತಂಗಿ ಕೂಡಾ ಹೌದು.
(ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ   ‘ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ್ವಸಃ  ಕೃತೋ ಯತ್ನಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ‘ಪಿತೃಷ್ವಸಃ’ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ  ಪ್ರಮೇಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದ ಅರ್ವಾಚೀನರಿಂದಾದ ಅಪಾರ್ಥ)]    

ಸೈವಾದಿತಿರ್ವಸುದೇವಸ್ಯ ದತ್ತಾ ತಸ್ಯಾ ರಥಂ ಮಙ್ಗಲಂ ಕಂಸ ಏವ ।
ಸ̐ಯ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ತದಾ ಹಿ ವಾಯುರ್ಜ್ಜಗಾದ ವಾಕ್ಯಂ ಗಗನಸ್ಥಿತೋsಮುಮ್ ॥೧೨.೦೩॥ 

ಹೀಗೆ ದೇವಕಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದಿತಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಅವಳ ವಿವಾಹೋಯೋಪಿಯಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವ ರಥವನ್ನು ಕಂಸನೇ ನಡೆಸಿದನು. ಆಗ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಂಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದನು(ಅಶರೀರವಾಣಿಯಾಯಿತು).

Sunday, February 17, 2019

Mahabharata Tatparya Nirnaya Kannada PAtra-Parichaya-Ch-11


ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ(ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ರ ಸಾರಾಂಶ) 

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ
ಪಾತ್ರ
ಮೂಲರೂಪ
ಅಂಶ
ಆವೇಶ
ಮ.ತಾ.ನಿ.  ಉಲ್ಲೇಖ
ಪರಶುರಾಮ  
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ 


೧೧.೯೬,೨೦೪,(೨.೨೪) 
ವೇದವ್ಯಾಸ  
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ 


೧೧.೧೨೫
(೧೦.೫೧ -೫೯) 
 ಬಾಹ್ಲೀಕ 
 ಪ್ರಹ್ಲಾದ[1]  


೧೧.೦೮  
ಸೋಮದತ್ತ  
ಪತ್ರತಾಪ (ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ  


೧೧.೧೦ 
ಸೋಮದತ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭೂರಿಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು   ಮತ್ತು ಶಲಃ 
ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಮೂವರಾದ  
ಅಜೈಕಪಾತ್ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ರುದ್ರರು   

ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ರುದ್ರರ 
ಆವೇಶವಿತ್ತು 
೧೧.೧೧-೧೩ 
ಶಂತನು  
ವರುಣ 


೧೧.೧೭-೧೮ 
ಶಂತನು ಪತ್ನಿ ಗಂಗೆ (ಮೂಲರೂಪ
ಗಂಗೆ 


೧೧.೧೭-೧೮ 
ಭೀಷ್ಮ(ದೇವವ್ರತ) 
ದ್ಯುವಸು 
ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ 

೧೧.೨೨-೫೫ 
ಅಂಬೆ 
ದ್ಯುವಸು ಪತ್ನಿ ವರಾಂಗಿ 


೧೧.೨೨-೫೫ 

ಕೃಪ 

ವಿಷ್ಕಮ್ಭ’ ಎನ್ನುವ ರುದ್ರ 
(ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ 
ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬನಾಗುವವನು೧೧.೫೮ 
ಕೃಪಿ 
 ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪತ್ನಿ ತಾರಾದೇವಿ ೧೧.೫೮ 
ದ್ರೋಣ 
ಬೃಹಸ್ಪತಿ 

ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ 
೧೧.೬೫-೬೬ 

ದ್ರುಪದ 

ಹಹೂ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗಾಯಕನಾದ ಗಂಧರ್ವ 


‘ಆವಹನೆನ್ನುವ  ಮರುತ್ ದೇವತೆ ೧೧.೬೮-೭೦ 

ವಿರಾಟ 
ಹಹಾ’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ 
ಹಾಡುಗಾರ(ಗಂಧರ್ವ) 

ವಿವಹ’ ಎನ್ನುವ ಮರುತ್ ದೇವತೆ 


೧೧.೭೨ 
ಸತ್ಯವತಿ/ಕಾಳೀ 
ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಪುತ್ರಿ 


೧೧.೭೩-೭೪ 

ಶಿಖಣ್ಡಿನೀ (ಹೆಣ್ಣು
ಅಂಬೆಯಾಗಿದ್ದ   
ದ್ಯುವಸು ಪತ್ನಿ ವರಾಂಗಿ 


೧೧.೧೦೩-೧೧೧ 

ಶಿಖಣ್ಡೀ (ಗಂಡು) 

ಶಿಖಣ್ಡಿನೀಯಾಗಿದ್ದ  
ದ್ಯುವಸು ಪತ್ನಿ ವರಾಂಗಿ 

 ತುಮ್ಬುರು  
(ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣಾ) ಎನ್ನುವ ಗಂಧರ್ವ ೧೧.೧೦೩-೧೧೧ 


ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ 

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೆನ್ನುವ 
ಗಂಧರ್ವ  ಪವನ (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ


೧೧.೧೩೧ 

ಪಾಂಡು 

ಪರಾವಹ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮರುತ್ದೇವತೆ ವಾಯು (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ

೧೧.೧೩೪ 
ವಿದುರ  
ಯಮಧರ್ಮ 


 ೧೧.೧೩೮ 
ಸಂಜಯ  
ಸಮಸ್ತ ಗಂಧರ್ವರ       ಒಡೆಯನಾದ ತುಮ್ಬುರು  
ಮರುತ್ ದೇವತೆಗಳ 
ಗಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ‘
ಉದ್ವಹ’ 


೧೧.೧೪೫ 
ಶಕುನಿ 
ದ್ವಾಪರಎಂಬ ಅಸುರ 


 ೧೧.೧೪೭ 

ಪೃಥಾ/ಕುಂತಿ 
ಪಾಂಡುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ
 ಹುಟ್ಟಿರುವ ‘ಪರಾವಹ’ 
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 
ಮರುತ್ದೇವತೆಯ ಪತ್ನಿ ೧೧.೧೪೮ 

ಕುಂತಿಭೋಜ 

ಕೂರ್ಮ’  ಎನ್ನುವ 
ಮರುತ್ದೇವತೆ ೧೧.೧೪೯ 
 ದುರ್ವಾಸ  
 ಶಿವ  


 ೧೧.೧೪೯ 

ವಸುಷೇಣ/ಕರ್ಣ 
ಸೂರ್ಯ 
(ನಾರಾಯಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ)  

ಸಹಸ್ರವರ್ಮ ಎನ್ನುವ 
ಅಸುರ 
೧೧.೧೫೫-೧೫೬
೧೧.೧೫೮ 

ಶಲ್ಯ 


ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಮ್ಮನಾದ  
ಸಹ್ಲಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 


ಮಾದ್ರಿ 

 ಪಾಂಡುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ‘ಪರಾವಹ’ 
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 
ಮರುತ್ದೇವತೆಯ ಪತ್ನಿ ೧೧.೧೬೬ 
ಉಗ್ರಸೇನ 
ಉಗ್ರಸೇನನೆಂಬ 
ದೇವತೆಗಳ ಹಾಡುಗಾರ 

ಸ್ವರ್ಭಾನು ಎಂಬ ಅಸುರ 
 ೧೧.೧೯೯-೨೦೦ 
 ಕಂಸ  
 ಕಾಲನೇಮಿ


೧೧.೨೦೧ 

ಕಂಸನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ 
(ಉಗ್ರಸೇನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು) 

ದ್ರಮಿಳನೆನ್ನುವ ಅಸುರ 
೧೧.೨೦೧ 

ಜರಾಸಂಧ 


ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ೧೧.೨೦೪ 

ಹಂಸ-ಡಿಭಕ 


ಮಧು-ಕೈಟಭ 
ಶಿಶುಪಾಲ –ದಂತವಕ್ರ  

  
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು- ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ 
(ಜಯ-ವಿಜಯರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗಿರುವುದು
೧೧.೨೧೨ 

ಸಾಲ್ವ 

ಬಲಿ ಎಂಬ ಅಸುರ 
೧೧.೨೧೩ 

ಕೀಚಕ 


ಬಾಣಾಸುರ ೧೧.೨೧೮ 

ವಸುದೇವ-ದೇವಕಿ 


ವರುಣನ ತಂದೆಯಾದ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ 
೧೧.೨೨೪-೨೨೫ 

ರೋಹಿಣಿ 


ಸುರಭಿ ೧೧.೨೨೫ 

ನಂದ-ಯಶೋದ 


ದ್ರೋಣ(ವಸು)-ಧರೆ   ೧೧.೨೨೭ 

ಭಗದತ್ತ 


ಕುಬೇರ 

ಬಾಷ್ಕಲನೆಂಬ ದೈತ್ಯ 

ರುದ್ರ 

೧೧.೨೩೧-೨೩೨ 

ಯುಯುಧಾನ 

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆ 
೧.ಗರುಡ
೨.ಸಂವಹಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಮರುದ್ದೇವತೆ
೩.ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಾಭಿಮಾನಿ 


೧೧.೨೩೩-೨೩೪ 
ಕೃತವರ್ಮ 
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ 
೧. ಭಗವಂತನ 
ಶಂಖಾಭಿಮಾನಿಯಾದ
ಅನಿರುದ್ಧ
೨. ಪ್ರವಹಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮರುದ್ದೇವತೆ 


೧೧.೨೩೫ 
[1]  ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂಲತಃ ಶಂಕುಕರ್ಣ ಎನ್ನುವ ದೇವತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಮ.ತಾ.ನಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.